17β-(1,4-Dioxan-2-Yloxy)Estra-1,3,5(10)-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O4
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17s)-17-[[(2r)-1,4-dioxan-2-yl]oxy]-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 358.471 g·mol−1
Heat of Formation -734.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.77 ± 1.08 D
Volume 442.06 Å 3
Surface Area 358.99 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey JVZARWLJXSUUKY-OGVIVNNGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O