(9α,11α)-9,11-Dihydroxy-6,15-Dioxoprostan-1-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O6
IUPAC Name 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxooctyl)cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
Molecular Mass 370.480 g·mol−1
Heat of Formation -1438.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.66 ± 1.08 D
Volume 472.57 Å 3
Surface Area 380.18 Å 2
HOMO Energy -9.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 13,14-dihydro-6,15-diketo-pgf1alpha
 • 6,15-ddpf
 • 6,15-diketo-13,14-dihydro-pgf1alpha
 • 6,15-diketo-13,14-dihydro-prostaglandin f1alpha
 • 6,15-diketo-13,14-dihydroprostaglandin f1alpha
 • 6,15-dioxo-13,14-dihydro-pgf1alpha
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-(3-ketooctyl)cyclopentyl]-6-keto-enanthic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxooctyl)cyclopentyl]-6-oxo-heptanoic acid
 • 7-[(1r,2r,3r,5s)-3,5-dihydroxy-2-(3-oxooctyl)cyclopentyl]-6-oxoheptanoic acid
 • prostan-1-oic acid, 9,11-dihydroxy-6,15-dioxo-, (9alpha,11alpha)-
CAS Number(s)
 • 63983-53-9
InChIKey KBHLXKOKUVJZIS-MKXGPGLRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O