(3β,6β)-3-Acetoxy-6,19-Dihydroxyurs-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H50O6
IUPAC Name (1r,2r,4as,6as,6br,8r,10s,12ar)-10-acetoxy-1,8-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 530.736 g·mol−1
Heat of Formation 3181.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.31 ± 1.08 D
Volume 464.83 Å 3
Surface Area 381.03 Å 2
HOMO Energy -8.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey KBYMABZAFBTCMQ-ZTLMYXHKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O