(2α,5α,10Beta,14Beta)-Taxa-4(20),11-Diene-2,5,10,14-Tetrayl Tetraacetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H24O8
IUPAC Name (2alpha,5alpha,10beta,14beta)-taxa-4(20),11-diene-2,5,10,14-tetrayl tetraacetate
Molecular Mass 476.475 g·mol−1
Heat of Formation -1614.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.06 ± 1.08 D
Volume 612.2 Å 3
Surface Area 426.95 Å 2
HOMO Energy -9.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.40 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • taxa-4(20),11-diene-2alpha,5alpha,10beta,14beta-tetrayl tetraacetate
  • taxuyunnanin c
  • taxuyunnanine c
InChIKey KFFHSFCOKCGBBW-VCPDXWRASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O