β-D-Glucopyranosyl Retinoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H38O7
IUPAC Name [(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl] (2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoate
Molecular Mass 462.576 g·mol−1
Heat of Formation -1241.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.26 ± 1.08 D
Volume 586.69 Å 3
Surface Area 504.02 Å 2
HOMO Energy -9.05 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.20 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid [(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl] ester
  • (2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid [(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl] ester
  • [(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] (2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate
  • [(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl] (2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate
InChIKey KIJSHPGTCADRKQ-IZIZVJMPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O