α-D-Fructofuranosyl 3-Deoxy-α-D-Ribo-Hexopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O10
IUPAC Name (2r,3r,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
Molecular Mass 326.297 g·mol−1
Heat of Formation -1898.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.54 ± 1.08 D
Volume 361.48 Å 3
Surface Area 292.62 Å 2
HOMO Energy -10.26 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
  • (2r,3r,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
  • (2r,3r,5s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,5-diol
  • (2r,3r,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,5-diol
  • 3-deoxysucrose
  • alpha-d-ribo-hexopyranoside, beta-d-fructofuranosyl 3-deoxy-
CAS Number(s)
  • 102039-75-8
InChIKey KKBBKUOGNQMNRX-FCYDWXPZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O