β-Methoxyphenylalanine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13NO3
IUPAC Name (2s,3r)-2-amino-3-methoxy-3-phenyl-propanoic acid
Molecular Mass 195.215 g·mol−1
Heat of Formation -449.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.08 ± 1.08 D
Volume 240.18 Å 3
Surface Area 221.86 Å 2
HOMO Energy -9.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.83 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r)-2-amino-3-methoxy-3-phenyl-propanoic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-methoxy-3-phenyl-propionic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-methoxy-3-phenylpropanoic acid
InChIKey KKXIHXAQVMPMHW-DTWKUNHWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N