(8β,9Alpha,10β,11Alpha,13Alpha,15R)-Ros-5-Ene-11,15,16-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H34O3
IUPAC Name (1r)-1-[(2r,4r,4as,4bs,10as)-4-hydroxy-2,4a,8,8-tetramethyl-3,4,4b,5,6,7,10,10a-octahydro-1h-phenanthren-2-yl]ethane-1,2-diol
Molecular Mass 322.482 g·mol−1
Heat of Formation -759.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.12 ± 1.08 D
Volume 417.23 Å 3
Surface Area 328.61 Å 2
HOMO Energy -9.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • [
 • ]
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey KZDCDGQWLAGDOY-FUALLXEGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O