(6β)-3,4-Dimethoxy-17-Methylmorphinan-6,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H27NO4
IUPAC Name (1s,9s,10s,13r)-3,4-dimethoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7]heptadeca-2(7),3,5-triene-10,13-diol
Molecular Mass 333.422 g·mol−1
Heat of Formation -666.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.85 ± 1.08 D
Volume 399.55 Å 3
Surface Area 318.01 Å 2
HOMO Energy -8.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LCAHPIFLPICNRW-OPGCRTJHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N