(3β,5β)-Stigmastan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H52O
IUPAC Name (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 416.723 g·mol−1
Heat of Formation -658.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.33 ± 1.08 D
Volume 586.09 Å 3
Surface Area 435.66 Å 2
HOMO Energy -9.91 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4-ethyl-1,5-dimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(2r,5r)-5-ethyl-6-methyl-heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-17-[(2r,5r)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey LGJMUZUPVCAVPU-LYTJBBRRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O