β-D-Tagatopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1140.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.59 ± 1.08 D
Volume 195.15 Å 3
Surface Area 181.94 Å 2
HOMO Energy -10.49 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
InChIKey LKDRXBCSQODPBY-DPYQTVNSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O