α-D-Tagatopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1142.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.11 ± 1.08 D
Volume 192.81 Å 3
Surface Area 178.62 Å 2
HOMO Energy -10.20 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3s,4s,5r)-2-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • d-(−)-tagatose
InChIKey LKDRXBCSQODPBY-VANKVMQKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O