(17β)-3-Oxoandrost-4-En-17-Yl Formate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O3
IUPAC Name [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] formate
Molecular Mass 316.435 g·mol−1
Heat of Formation -626.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.69 ± 1.08 D
Volume 395.03 Å 3
Surface Area 317.9 Å 2
HOMO Energy -9.79 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-androstene-3-one-17beta-carboxylic acid
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] formate
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] methanoate
  • androst-4-en-3-one, 17-(formyloxy)-, (17beta)-
  • formic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • formic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • testosterone formate
CAS Number(s)
  • 3129-42-8
InChIKey LMUMOFOWZKACOU-RABCQHRBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O