4α-Methyl-5α-Cholesta-7-En-3Beta-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H48O
IUPAC Name (3s,4s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.680 g·mol−1
Heat of Formation -539.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.20 ± 1.08 D
Volume 561.19 Å 3
Surface Area 435.86 Å 2
HOMO Energy -9.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.45 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-4,10,13-trimethyl-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,4s,5s,9r,10s,13r,14r,17r)-4,10,13-trimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 4-alpha-methyl-5-alpha-cholest-7-en-3-beta-ol
  • 4-methylcholest-7-en-3-ol
  • 4alpha-methyl-5alpha-cholest-7-en-3beta-ol
  • 4alpha-methyl-cholest-7-en-3beta-ol
  • cholest-7-en-3-ol, 4-methyl-, (3beta,4alpha,5alpha)-
  • lmst01010094
  • lophenol
CAS Number(s)
  • 481-25-4
InChIKey LMYZQUNLYGJIHI-SPONXPENSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O