(1β,3β,5β,8Xi,9Xi,11Alpha)-3-[(6-Deoxy-β-D-Talopyranosyl)Oxy]-1,5,11,14,19-Pentahydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H44O12
IUPAC Name 3-[(1r,3r,5s,8s,9r,10s,11s,13r,14s,17r)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2r,3s,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 584.652 g·mol−1
Heat of Formation -2341.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.52 ± 1.08 D
Volume 664.35 Å 3
Surface Area 497.55 Å 2
HOMO Energy -10.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey LPMXVESGRSUGHW-JIHWICJMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O