.α.-D-Glucopyranose Pentaacetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H22O11
IUPAC Name [(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5,6-tetraacetoxytetrahydropyran-2-yl]methyl acetate
Molecular Mass 390.339 g·mol−1
Heat of Formation -2092.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.82 ± 1.08 D
Volume 433.84 Å 3
Surface Area 357.1 Å 2
HOMO Energy -10.05 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.49 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose
  • [(2r,3r,4s,5r,6r)-2,3,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydropyran-4-yl] acetate
  • [(2r,3r,4s,5r,6r)-2,3,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-4-yl] acetate
  • [(2r,3r,4s,5r,6r)-2,3,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-4-yl] ethanoate
  • acetic acid [(2r,3r,4s,5r,6r)-2,3,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)-4-tetrahydropyranyl] ester
  • acetic acid [(2r,3r,4s,5r,6r)-2,3,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydropyran-4-yl] ester
  • alpha-d()-glucose pentaacetate
  • alpha-d-()-glucose pentaacetate
InChIKey LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O