(1α,13α)-Pimara-8(14),15-Diene-1,5-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O2
IUPAC Name (4s,4as,4bs,7r,10ar)-1,1,4a,7-tetramethyl-7-vinyl-2,3,4,4b,5,6,9,10-octahydrophenanthrene-4,10a-diol
Molecular Mass 304.467 g·mol−1
Heat of Formation -495.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.73 ± 1.08 D
Volume 397.7 Å 3
Surface Area 306.12 Å 2
HOMO Energy -9.01 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.40 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4s,4as,4bs,7r,10ar)-1,1,4a,7-tetramethyl-7-vinyl-2,3,4,4b,5,6,9,10-octahydrophenanthrene-4,10a-diol
  • (4s,4as,4bs,7r,10ar)-7-ethenyl-1,1,4a,7-tetramethyl-2,3,4,4b,5,6,9,10-octahydrophenanthrene-4,10a-diol
InChIKey MCDCRJGLZBKTID-CZKCSJLSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O