(3β,19E)-Coryn-19-En-16-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N2O
IUPAC Name 1-[(2s,3e,5s,12br)-3-ethylidene-2,4,6,7,12,12b-hexahydro-1h-indolo[2,3-a]quinolizin-2-yl]ethanone
Molecular Mass 294.391 g·mol−1
Heat of Formation 31.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.66 ± 1.08 D
Volume 366.32 Å 3
Surface Area 319.35 Å 2
HOMO Energy -8.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2s,3e,12br)-3-ethylidene-2,4,6,7,12,12b-hexahydro-1h-indolo[3,2-h]quinolizin-2-yl]ethanone
  • 1-[(2s,3e,12br)-3-ethylidene-2,4,6,7,12,12b-hexahydro-1h-pyrido[2,1-a]$b-carbolin-2-yl]ethanone
InChIKey MFTPZTQGJQXTIP-VDFLQNNISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N