(5α,6α)-3-Methoxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H23NO4
IUPAC Name [(4r,4ar,7s,7ar,12bs)-9-methoxy-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-yl] acetate
Molecular Mass 341.401 g·mol−1
Heat of Formation -481.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.84 ± 1.08 D
Volume 396.9 Å 3
Surface Area 327.36 Å 2
HOMO Energy -8.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6alpha-ol acetate
  • acetylcodeine
  • codeine, acetyl-
  • morphinan-6-alpha-ol, 7,8-didehydro-4,5-alpha-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate
  • morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, acetate, (5alpha,6alpha)-
CAS Number(s)
  • 6703-27-1
InChIKey MFXFQKMUCYHPFQ-BKRJIHRRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N