(13α)-Pimara-8(14),15-Dien-18-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30O2
IUPAC Name (1r,4ar,4bs,7r,10ar)-1,4a,7-trimethyl-7-vinyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthrene-1-carboxylic acid
Molecular Mass 302.451 g·mol−1
Heat of Formation -476.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.37 ± 1.08 D
Volume 397.9 Å 3
Surface Area 314.27 Å 2
HOMO Energy -9.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (-)-sandaracopimaric acid
 • (1r,4ar,4bs,7r,10ar)-1,4a,7-trimethyl-7-vinyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthrene-1-carboxylic acid
 • (1r,4ar,4bs,7r,10ar)-7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2h-phenanthrene-1-carboxylic acid
 • (2r,6r,12r)-2,6,12-trimethyl-12-vinyltricyclo[8.4.0.0<2,7>]tetradec-10-ene-6-carboxylic acid
 • .delta.8(14)-isopimaric acid
 • 1-phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1r-(1.alpha.,4a.beta.,4b.alpha.,7.alpha.,10a.alpha.)]-
 • cryptopimaric acid
 • isodextropimaric acid
 • isopimaric acid (d)
 • isopimaric acid (d-)
 • podocarp-8(14)-en-15-oic acid, 13.beta.-methyl-13-vinyl-
 • podocarp-8(14)-en-15-oic acid, 13beta-methyl-13-vinyl-
 • sandaracopimaric acid
 • sandracopimaric acid
CAS Number(s)
 • 471-74-9
InChIKey MHVJRKBZMUDEEV-KRFUXDQASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O