(5α,7Beta,9α,10Beta,13α)-7,9,10,13-Tetraacetoxytaxa-4(20),11-Dien-5-Yl (2E)-3-Phenylacrylate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H46O10
IUPAC Name [(1r,3r,5s,7s,8s,9r,10r,13s)-7,9,10,13-tetraacetoxy-8,12,15,15-tetramethyl-4-methylene-5-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-enyl] (e)-3-phenylprop-2-enoate
Molecular Mass 650.755 g·mol−1
Heat of Formation -1786.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.83 ± 1.08 D
Volume 777.95 Å 3
Surface Area 513.56 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MIJTXBNFQDJTPL-PXORYUGNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O