β-D-Galactopyranosyl-(1->4)-3,6-Anhydro-Alpha-L-Galactopyranosyl-(1->3)-β-D-Galactopyranosyl-(1->4)-3,6-Anhydro-Alpha-L-Galactopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H38O19
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(1s,3s,4s,5s,8r)-3-[(2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(1s,3r,4s,5s,8r)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 630.547 g·mol−1
Heat of Formation -3351.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.77 ± 1.08 D
Volume 662.02 Å 3
Surface Area 519.59 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.56 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (1->4)-3,6-anhydro-alpha-l-galactopyranosyl-(1->3)-beta-d-galactopyranan
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(1s,2s,3s,5s,8r)-3-[(2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(1s,2s,3r,5s,8r)-2,3-dihydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-4-yl]oxy-2-hydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(1s,2s,3s,5s,8r)-3-[(2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(1s,2s,3r,5s,8r)-2,3-dihydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3,5-dihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-4-yl]oxy-2-hydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(1s,2s,3s,5s,8r)-3-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(1s,2s,3r,5s,8r)-2,3-dihydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-tetrahydropyranyl]oxy]-2-hydroxy-4,7-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • 4% agarose gel
 • [4)-3,6-an-alpha-l-galp-(1->3)-beta-d-galp-(1->]n
 • agarose
 • agarose, beaded
 • sepharose
 • sepharose 2b
 • sepharose 4b
 • sepharose 6b
 • ultrogel- a4
CAS Number(s)
 • 9012-36-6
InChIKey MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O