(3β,4Alpha,8Alpha,12Xi)-4,15-Diacetoxy-3-Hydroxy-12,13-Epoxytrichothec-9-En-8-Yl 3-Hydroxy-3-Methylbutanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H30O10
IUPAC Name ethanol; formaldehyde; [5-(2-hydroxyethynyl)-4-methyl-6-prop-1-ynyl-1,7-dioxaspiro[2.5]oct-4-en-8-ylidene]methanone; prop-1-yne-1,3-diol
Molecular Mass 454.468 g·mol−1
Heat of Formation -1802.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.96 ± 1.08 D
Volume 563.29 Å 3
Surface Area 417.67 Å 2
HOMO Energy -9.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.25 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MLDQZNYFEGLVAS-FGWLDHMRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O