(3β,5Alpha)-Ergosta-7,9(11),24(28)-Trien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H44O
IUPAC Name (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 396.648 g·mol−1
Heat of Formation -364.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.33 ± 1.08 D
Volume 553.72 Å 3
Surface Area 431.59 Å 2
HOMO Energy -8.66 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methyl-5-methylidene-heptan-2-yl]-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methyl-5-methylideneheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylenehexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-4-isopropyl-1-methyl-pent-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,12,14,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • 24-mecto
  • 24-methyl-5alpha-cholesta-7,9(11),24(28)-trien-3beta-ol
  • 24-methylcholesta-7,9(11),24(28)-trien-3-ol
  • ergosta-7,9(11),24(28)-trien-3-ol, (3beta,5alpha)-
CAS Number(s)
  • 84223-03-0
InChIKey MOVFCUILMBMDSX-QKPORZECSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O