α,α'-Diethyl-3,4,4'-Stilbenetriol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H20O3
IUPAC Name 4-[(e)-1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)but-1-enyl]benzene-1,2-diol
Molecular Mass 284.350 g·mol−1
Heat of Formation -430.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.50 ± 1.08 D
Volume 358.34 Å 3
Surface Area 307.44 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (e)-4-(1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-butenyl)-1,2-benzenediol
 • (e)-4-[1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-butenyl]-1,2-benzenediol
 • 1,2-benzenediol, 4-(1,2-diethyl-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl)-, (e)-
 • 1,2-benzenediol, 4-(1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-butenyl)-, (e)-
 • 3,4,4'-stilbenetriol, alpha,alpha'-diethyl-, (e)-
 • 3,4,4'-trihydroxy-alpha,alpha'-diethylstilbene
 • 4-[(e)-1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)but-1-enyl]benzene-1,2-diol
 • 4-[(e)-1-ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)but-1-enyl]pyrocatechol
 • 4-[(e)-4-(4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]benzene-1,2-diol
 • e-3'-hydroxydiethylstilbestrol
CAS Number(s)
 • 71113-07-0
InChIKey MOVGOKPAVPTKIV-FOCLMDBBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O