(5α,6α)-17-(Cyclobutylmethyl)-6,14-Dihydroxy-4,5-Epoxymorphinan-3-Yl 2-Acetoxybenzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H33NO7
IUPAC Name [(4r,4as,7s,7ar,12bs)-3-(cyclobutylmethyl)-4a,7-dihydroxy-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl] 2-acetoxybenzoate
Molecular Mass 519.586 g·mol−1
Heat of Formation -1001.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.17 ± 1.08 D
Volume 595.24 Å 3
Surface Area 472.32 Å 2
HOMO Energy -8.76 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.85 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • nalbuphine 3-acetylsalicylate
CAS Number(s)
  • 118776-11-7
InChIKey MTRORSPXFPXAFS-YSAQZOOCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N