9-(β-D-Arabinofuranosyl)-1,9-Dihydro-6H-Purine-6-Selone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H5N4O4Se
IUPAC Name [4-[(e)-[3,4-dioxo-5-(oxomethylene)tetrahydrofuran-2-ylidene]amino]-1-λ1-selanyl-2h-pyrimidin-5-yl]-methylidyne-ammonium
Molecular Mass 324.131 g·mol−1
Heat of Formation 501.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.93 ± 1.08 D
Volume 284.25 Å 3
Surface Area 271.38 Å 2
HOMO Energy -8.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MXLAAGNIPFEHEI-UHTZMRCNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Se O N