1-(β-D-Arabinofuranosyl)-2,4-Dioxo-1,2,3,4-Tetrahydro-5-Pyrimidinecarbaldehyde

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N2O7
IUPAC Name 1-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2,4-dioxo-pyrimidine-5-carbaldehyde
Molecular Mass 272.211 g·mol−1
Heat of Formation -1137.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.96 ± 1.08 D
Volume 288.06 Å 3
Surface Area 264.49 Å 2
HOMO Energy -10.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MZBPLEJIMYNQQI-JAKMQLQISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N