1-(β-D-Arabinofuranosyl)-2,4-Dioxo-1,2,3,4-Tetrahydro-5-Pyrimidinecarbaldehyde

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N2O7
IUPAC Name 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2,4-dioxo-pyrimidine-5-carbaldehyde
Molecular Mass 272.211 g·mol−1
Heat of Formation -1151.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.55 ± 1.08 D
Volume 283.53 Å 3
Surface Area 250.76 Å 2
HOMO Energy -10.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey MZBPLEJIMYNQQI-JXOAFFINSA-P
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N