9-(β-L-Xylofuranosyl)-3,9-Dihydro-6H-Purine-6-Thione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O4S
IUPAC Name 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-6-thione
Molecular Mass 284.292 g·mol−1
Heat of Formation 555.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.76 ± 1.08 D
Volume 279.16 Å 3
Surface Area 266.72 Å 2
HOMO Energy -9.16 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3h-purine-6-thione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • zinc01319362
InChIKey NKGPJODWTZCHGF-HUEBKHCJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O N