α-Dimorphecolic

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O3
IUPAC Name (9s,10e,12z)-9-hydroxyoctadeca-10,12-dienoic acid
Molecular Mass 296.445 g·mol−1
Heat of Formation -757.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.12 ± 1.08 D
Volume 430.08 Å 3
Surface Area 334.97 Å 2
HOMO Energy -9.33 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (10e,12z)-(9s)-9-hydroxyoctadeca-10,12-dienoic acid
  • (9s)-hydroxyoctadecadienoic acid
  • (9s)-hydroxyoctadecadinoiec acid
  • (9s,10e,12z)-9-hydroxyoctadeca-10,12-dienoic acid
  • 10,12-octadecadienoic acid, 9-hydroxy-, [s-(e,z)]-
  • 9(s)-hode
  • 9s-hydroxy-10e,12z-octadecadienoic acid
  • bcbcmap01_000085
  • lmfa01050278
CAS Number(s)
  • 73543-67-6
InChIKey NPDSHTNEKLQQIJ-UINYOVNOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O