(8β)-N,6-Dimethyl-N-(2-Propyn-1-Yl)-9,10-Didehydroergoline-8-Carboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H21N3O
IUPAC Name (6ar,7r,9r)-n,7-dimethyl-n-prop-2-ynyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium-9-carboxamide
Molecular Mass 319.400 g·mol−1
Heat of Formation 346.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.87 ± 1.08 D
Volume 357.38 Å 3
Surface Area 306.47 Å 2
HOMO Energy -8.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey NTIBYWGZNANJNM-RDTXWAMCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N