(1α)-1-Hydroxy-3-Oxoolean-12-En-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O4
IUPAC Name (1s,2s,4ar,4bs,6ar,10ar,12as)-1,4a,4b,6a-tetramethyl-9-methylene-2-(1-methylvinyl)-3,4,5,6,7,8,10,10a,12,12a-decahydro-2h-chrysene-1-carbaldehyde; carbon dioxide; ethenone
Molecular Mass 470.684 g·mol−1
Heat of Formation -1017.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.38 ± 1.08 D
Volume 592.23 Å 3
Surface Area 423.67 Å 2
HOMO Energy -9.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.98 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,4as,6as,6as,6br,8ar,12s,12ar,14br)-12-hydroxy-10-keto-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
  • (2s,4as,6as,6as,6br,8ar,12s,12ar,14br)-12-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
InChIKey OLBGREBERCXYAJ-WBGWUSGSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O