(3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H44O2
IUPAC Name (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 400.637 g·mol−1
Heat of Formation -544.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.75 ± 1.08 D
Volume 543.21 Å 3
Surface Area 423.8 Å 2
HOMO Energy -9.27 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s)-3,3-dimethyl-2-oxiranyl]-1-methylpropyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(1r)-3-[(2s)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r)-4-[(2s)-3,3-dimethyloxiran-2-yl]butan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • 17-[3-(3,3-dimethyl-oxiranyl)-1-methyl-propyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • 24(s),25-epoxycholesterol
 • 24,25(s)-epoxycholesterol
 • 24,25-epoxy-cholesterol
 • 24s,25-epoxy-cholest-5-en-3beta-ol
 • co1
 • lmst01010012
CAS Number(s)
 • 77058-74-3
InChIKey OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O