(3β)-3-Methylandrost-5-En-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30O
IUPAC Name (3s,8r,9s,10r,13s,14s)-3,10,13-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 286.452 g·mol−1
Heat of Formation -333.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.26 ± 1.08 D
Volume 383.02 Å 3
Surface Area 308.76 Å 2
HOMO Energy -9.25 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.06 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,8r,9s,10r,13s,14s)-3,10,13-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
  • 3-methylandrost-5-en-17-one
  • 3beta-methylandrost-5-en-17-0ne
  • androst-5-en-17-one, 3-methyl-, (3beta)-
CAS Number(s)
  • 90468-14-7
InChIKey PDSLFUNQCAQCJE-SWEGMTMGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O