α-D-Fructofuranosyl 4,6-Dideoxy-α-D-Xylo-Hexopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O9
IUPAC Name (2r,3r,4s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4-diol
Molecular Mass 310.298 g·mol−1
Heat of Formation -1730.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.71 ± 1.08 D
Volume 349.85 Å 3
Surface Area 287.94 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-methyl-oxane-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-methyloxane-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,6r)-2-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-dimethylol-tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-methyl-tetrahydropyran-3,4-diol
  • (2r,3r,4s,6r)-2-[[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]oxy]-6-methyltetrahydropyran-3,4-diol
  • 4,6-dideoxysucrose
  • alpha-d-xylo-hexopyranoside, beta-d-fructofuranosyl 4,6-dideoxy-
CAS Number(s)
  • 118650-57-0
InChIKey PEGKGDVXERBKMT-VIXLETMSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O