(3β)-3-Hydroxylanosta-8,24-Dien-30-Al

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O2
IUPAC Name (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(z,1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
Molecular Mass 440.701 g·mol−1
Heat of Formation -101.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.52 ± 1.08 D
Volume 598.78 Å 3
Surface Area 438.64 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carboxaldehyde
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-3-hydroxy-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-14-carbaldehyde
InChIKey PGGIMLIQOHYFIS-PUXRVUTHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O