3-(α-L-Arabinofuranosyloxy)-5-Hydroxy-2-(4-Hydroxyphenyl)-4-Oxo-4H-Chromen-7-Yl (4Xi)-6-Deoxy-α-L-Lyxo-Hexofuranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H28O14
IUPAC Name 7-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-[(1s)-1-hydroxyethyl]tetrahydrofuran-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromane-2,3-diid-4-one
Molecular Mass 564.492 g·mol−1
Heat of Formation 1023.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.41 ± 1.08 D
Volume 528.12 Å 3
Surface Area 460.04 Å 2
HOMO Energy -8.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey POYDZVHXYJSOOS-FIQVJGSJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O