β-D-Galactopyranosylamine, N-Methyl-N-Nitroso-

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H14N2O6
IUPAC Name n-methyl-n-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]nitrous amide
Molecular Mass 222.196 g·mol−1
Heat of Formation -926.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.40 ± 1.08 D
Volume 246.09 Å 3
Surface Area 223.39 Å 2
HOMO Energy -10.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • galactopyranosylamine, n-methyl-n-nitroso-, beta-d-
  • n-methyl-n-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]nitrous amide
  • n-methyl-n-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]nitrous amide
  • n-methyl-n-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]nitrous amide
  • n-methyl-n-[(2r,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]nitrous amide
  • n-methyl-n-nitroso-beta-d-galactosylamine
CAS Number(s)
  • 31364-57-5
InChIKey PQVVFFHCHCQSDK-VOQCIKJUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N