(17β)-17-Methyl-17-[(Trimethylsilyl)Oxy]Estr-4-En-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H36O2Si
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13,17-dimethyl-17-trimethylsilyloxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 360.606 g·mol−1
Heat of Formation -720.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.40 ± 1.08 D
Volume 485.89 Å 3
Surface Area 376.99 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13,17-dimethyl-17-trimethylsilyloxy-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 17-methyl-17-beta-((trimethylsilyl)oxy)estr-4-en-3-one
  • 19-nortestosterone-17-trimethoxysilyl ether
  • estr-4-en-3-one, 17-beta-((trimethylsilyl)oxy)-
  • estr-4-en-3-one, 17-methyl-17-((trimethylsilyl)oxy)-, (17-beta)-
  • estr-4-en-3-one, 17-methyl-17-((trimethylsilyl)oxy)-, (17beta)-
  • silabolin
  • silaboline
CAS Number(s)
  • 77572-72-6
InChIKey QIUQOXIBUBXJBO-ZCPXKWAGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H Si C O