(3β,6β)-6-[(~123~I)Iodomethyl]-19-Norcholest-5(10)-En-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H45IO
IUPAC Name (3s,6r,8s,9s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhexyl]-6-(iodomethyl)-13-methyl-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 508.551 g·mol−1
Heat of Formation -466.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.33 ± 1.08 D
Volume 583.36 Å 3
Surface Area 466.43 Å 2
HOMO Energy -8.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 19-norcholest-5(10)-en-3-ol, 6-(iodo-123i-methyl)-, (3beta,6beta)-
  • 6-iodomethylcholesterol
  • 6beta-iodomethyl-19-norcholesterol
  • bimetrol
  • i-bimetrol
CAS Number(s)
  • 68232-36-0
InChIKey QJHZPCLORSPENH-WUBXXOOBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O