(8α,9R)-10,11-Dihydrocinchonan-6',9-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H24N2O2
IUPAC Name 4-[(r)-[(1s,2s,4s,5r)-5-ethylquinuclidin-2-yl]-hydroxy-methyl]quinolin-6-ol
Molecular Mass 312.406 g·mol−1
Heat of Formation -226.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.29 ± 1.08 D
Volume 385.16 Å 3
Surface Area 322.42 Å 2
HOMO Energy -8.89 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.83 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(r)-[(2s,4s,5r)-5-ethyl-2-quinuclidinyl]-hydroxymethyl]-6-quinolinol
  • 4-[(r)-[(2s,4s,5r)-5-ethylquinuclidin-2-yl]-hydroxy-methyl]quinolin-6-ol
  • 4-[(r)-[(4s,5r,7s)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-hydroxy-methyl]quinolin-6-ol
  • 4-[(r)-[(4s,5r,7s)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-7-yl]-hydroxymethyl]quinolin-6-ol
  • 6'-hdhccd
  • 6'-hydroxydihydrocinchonidine
  • cinchonan-6',9-diol, 10,11-dihydro-, (8alpha,9r)-
CAS Number(s)
  • 5962-19-6
InChIKey RASAUPYEBCYZRS-BIPCEHGGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N