3-(β-D-Ribofuranosyl)Pyrimido[1,2-A]Purin-10(3H)-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H13N5O5
IUPAC Name 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimido[1,2-a]purine-1,4,5-triium-10-one
Molecular Mass 319.273 g·mol−1
Heat of Formation -473.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.52 ± 1.08 D
Volume 333.61 Å 3
Surface Area 294.57 Å 2
HOMO Energy -9.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-10-pyrimido[1,2-a]purinone
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimido[1,2-a]purin-10-one
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimido[1,2-a]purin-10-one
  • 3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]pyrimido[1,2-a]purin-10-one
  • 3-ribofuranosyl-pyrimido(1,2-a)purin-10(3h)-one
  • beta-d-ribofuranosylpyrimido(1,2-a)purin-10(3h)-one
  • gma-rppo
  • pyrimido(1,2-a)purin-10(3h)-one, 3-beta-d-ribofuranosyl-
CAS Number(s)
  • 78880-62-3
InChIKey RDEWUXRNVMVRBR-WOUKDFQISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N