β-L-Fructofuranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3r,4r,5s)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1126.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.80 ± 1.08 D
Volume 200.33 Å 3
Surface Area 191.65 Å 2
HOMO Energy -10.51 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5s)-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4r,5s)-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • (2s,3r,4r,5s)-2,5-dimethyloltetrahydrofuran-2,3,4-triol
  • beta-l-fructo-furanose
  • lfr
InChIKey RFSUNEUAIZKAJO-AZGQCCRYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O