γ-Glu-Cys

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H14N2O5S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1r)-1-carboxy-2-sulfanyl-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 250.272 g·mol−1
Heat of Formation -969.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.41 ± 1.08 D
Volume 286.08 Å 3
Surface Area 266.05 Å 2
HOMO Energy -9.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.55 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-hydroxy-1-(mercaptomethyl)-2-oxoethyl]amino]-5-oxopentanoic acid
 • (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-hydroxy-2-keto-1-(mercaptomethyl)ethyl]amino]-5-keto-valeric acid
 • (2s)-2-amino-5-[[(1r)-2-hydroxy-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
 • (2s)-2-amino-5-[[(2r)-1-hydroxy-1-oxo-3-sulfanyl-propan-2-yl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
 • (2s)-2-amino-5-[[(2r)-1-hydroxy-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
 • 3gc
 • 5-l-glutamyl-l-cysteine
 • glu(-cys)
 • l-cysteine, n-l-gamma-glutamyl-
 • l-gamma-glutamyl-l-cysteine
CAS Number(s)
 • 636-58-8
InChIKey RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N