γ-Glutamyl-S-[2,5-Dihydroxy-3-(2-Methyl-2-Propanyl)Phenyl]Cysteinylglycine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H29N3O8S
IUPAC Name (2s)-2-amino-5-[[(1s)-1-[(3-tert-butyl-2,5-dihydroxy-phenyl)sulfanylmethyl]-2-(carboxymethylamino)-2-oxo-ethyl]amino]-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Mass 471.525 g·mol−1
Heat of Formation -1528.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.52 ± 1.08 D
Volume 543.86 Å 3
Surface Area 441.11 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RIXJAQXYSDPXNL-QWHCGFSZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N