7α-Hydroxytestosterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O3
IUPAC Name (7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 304.424 g·mol−1
Heat of Formation -659.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.19 ± 1.08 D
Volume 382.22 Å 3
Surface Area 302.52 Å 2
HOMO Energy -9.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (7r,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-7,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 7-hydroxytestosterone
  • androst-4-en-3-one, 7,17-dihydroxy-, (7alpha,17beta)-
InChIKey RNCGWYKXAJCOLD-JUKXBMAYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O