(5α)-18-(2-Hydroxy-5-Methyl-2-Hexanyl)-6-Methoxy-17-Methyl-7,8-Didehydro-18,19-Dihydro-4,5-Epoxy-6,14-Ethenomorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H37NO4
IUPAC Name (5alpha,18r)-18-[(2r)-2-hydroxy-5-methyl-2-hexanyl]-6-methoxy-17-methyl-7,8-didehydro-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol
Molecular Mass 439.587 g·mol−1
Heat of Formation -584.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.60 ± 1.08 D
Volume 534.8 Å 3
Surface Area 385.81 Å 2
HOMO Energy -8.13 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RNJLBSYMAWEFGY-QRHVGFQXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N