α-D-Fructofuranosyl 6-Thio-α-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22O10S
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6s)-2-[(2r,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]oxy-6-(sulfanylmethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 358.362 g·mol−1
Heat of Formation -1895.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.99 ± 1.08 D
Volume 384.68 Å 3
Surface Area 315.13 Å 2
HOMO Energy -9.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey RWGVREZXRLPTEW-JJAPDWJYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O