1-(β-Ribofuranosyl)-2(1H)-Pyrazinone 4-Oxide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H12N2O6
IUPAC Name carbonocyanidoyl(methylidyne)ammonium; formaldehyde; 2-(oxomethylene)tetrahydrofuran-3,4-dione
Molecular Mass 244.201 g·mol−1
Heat of Formation -817.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.99 ± 1.08 D
Volume 256.91 Å 3
Surface Area 231.39 Å 2
HOMO Energy -9.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-(.beta.-d-ribofuranosyl)-2(1h)-pyrazinone-4-oxide
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-4-oxido-2-pyrazin-4-iumone
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-oxido-pyrazin-4-ium-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-4-oxido-pyrazin-4-ium-2-one
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-4-oxido-pyrazin-4-ium-2-one
  • emimycin riboside
CAS Number(s)
  • 34597-52-9
InChIKey RXZPAINEZWIFJD-ZOQUXTDFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N